Regulamin konkursów organizowanych na stronie https://www.facebook.com/Zdrowiemalucha

1. Definicje.
1.1. Wyrażeniom pisanym w treści Regulaminu wielką literą należy nadawać znaczenie wskazane poniżej:
1.1.1. Regulamin – niniejszy regulamin.
1.1.2. Organizator – Zdrowie Malucha z siedzibą w Kartuzach
1.1.3. Konkurs – konkurs organizowany i przeprowadzany przez Organizatora na stronie https://www.facebook.com/Zdrowiemalucha
1.1.4. Nagrody – nagroda/nagrody (rzeczowe lub w formie elektronicznej) przedstawione w poście Konkursowym, które można wygrać w Konkursie.
1.1.5. Uczestnik – osoba biorąca udział w Konkursie poprzez wykonanie Zadania konkursowego                                1.1.6. Zadanie konkursowe – zadanie opisane w poście Konkursowym, które Uczestnik musi wykonać, jeśli chce wziąć w nim udział.

2. Ogólne Zasady Konkursu.
2.1. Regulamin określa ogólne zasady wszystkich Konkursów organizowanych i przeprowadzanych przez Organizatora na stronie https://www.facebook.com/Zdrowiemalucha  
2.2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba z kontem na portalu społecznościowym Facebook.
2.3. Szczegółowe warunki Konkursu: Nagrody, Zadanie konkursowe, Termin Konkursu, jak również kryteria wyboru zwycięzcy, będą każdorazowo wskazane w poście Konkursowym.
2.4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
2.5. Regulamin jest dostępny na stronie: www.magdaprzybylka.pl
2.6. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska (nazwy użytkownika) jako zwycięzcy Nagrody na stronie https://www.facebook.com/Zdrowiemalucha                                        2.7. Warunkiem koniecznym do otrzymania Nagrody jest przesłanie przez Uczestnika po ogłoszeniu wyników wiadomości do Organizatora za pomocą strony https://www.facebook.com/Zdrowiemalucha z adresem do wysyłki Nagrody w terminie 7 dni od opublikowania danych zwycięzcy na stronie. Nieprzekazanie adresu do wysyłki w wyżej wymienionym terminie jest równoznaczne z zrzeczeniem się Nagrody.
2.8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom pocztą – koszt wysyłki ponosi Organizator. Organizator nie realizuje przesyłek zagranicznych.

3. Dane osobowe uczestników Konkursu.
3.1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby organizacji Konkursu danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, a w przypadku zwycięzcy także adresu do wysyłki Nagrody.
3.2. Organizator oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
3.3. Administratorem danych osobowych jest Zdrowie Malucha
3.4. Administrator danych osobowych zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
3.5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy, gdyż bez możliwości przetwarzania danych osobowych Administrator nie byłby w stanie zrealizować umowy i spełnić wymogów prawnych. W tym przypadku za realizację umowy uznaje się wysłanie Nagrody.

4. Postanowienia końcowe.
4.1. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za przebieg Konkursu.
4.2. Konkursy nie są w żaden sposób sponsorowane, popierane ani przeprowadzane przez serwis Facebook ani z nim związane.
4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Aktualny regulamin jest zawszeopublikowany na stronie www.magdaprzybylka.pl