Warzywne Ciasta logo

Regulamin

by admin

Regulamin sprzedaży Magda Przybyłka    

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia przez Kupującego Zamówienia. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 2. Sklep internetowy Magda Przybyłka, dostępny pod adresem internetowym www.magdaprzybylka.pl, prowadzony przez firmę Magda Przybyłka z siedzibą w Żukowo, ulica Sosnowa 1c/a. NIP: 5891812126, Regon: 520091833.
 3. Niniejszy regulamin skierowany jest do Kupujących i określa zasady i tryb zawierania z Kupującym Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 • 2. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Produkt – rzecz ruchoma (zwana produktem fizycznym) lub treść cyfrowa (zwana produktem elektronicznym) w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, którą Kupujący może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem strony magdaprzybylka.pl. Produkt może być dostępny odpłatnie lub nieodpłatnie, co szczegółowo zostanie opisane przy danym Produkcie.
 2. Produkt fizyczny – rzecz ruchoma, którą Kupujący może nabyć od Sprzedawcy
 3. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, która przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości pliku (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video)
 4. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem: www.magdaprzybylka.pl
 5. Kupujący, Usługobiorca – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 • 3. Kontakt ze sklepem
 1. Adres Sprzedawcy: ul. Reymonta 5/2, 83-300 Kartuzy
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@magdaprzybylka.pl  Numer telefonu Sprzedawcy: 512029139
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-15.00
 • 4. Składanie zamówienia
 1. Aby otrzymać produkt lub rozpocząć korzystanie z zakupionych produktów Kupujący musi dokonać skutecznej płatności.
  2. Sprzedaż Produktów prowadzona jest za pośrednictwem: www.magdaprzybylka.pl
  3. Dokonanie skutecznej płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy.
 2. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 • 5. Realizacja zamówienia/produktu elektronicznego 
 1. Dostarczenie Produktów elektronicznych zawierających treści cyfrowe odbywa się poprzez internet i jest bezpłatna.
 2. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności, Sprzedawca wysyła na adres e-mail podany przez Kupującego informacje o otrzymaniu płatności wraz z informacją o sposobie pobrania Produktów.
 3. Zakupiony przez Kupującego Produkt będzie udostępniony mu niezwłocznie po zakupie, nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili dokonania skutecznej płatności m.in. na e-mail podany przy zamówieniu
 4. Po otrzymaniu płatności PayU Kupujący automatycznie uzyska informacje o sposobie pobrania produktu.
 5. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego konsultacje on-line, konsultacje zostaną przeprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem
 6. Materiały kursowe będą udostępniane systematycznie zgodnie z programem kursu lub zgodnie z terminami wskazanymi w opisie kursu.
 7. Jeżeli Kupujący nie może uruchomić pliku udostępnianego w ramach E-booka czy Kursu, powinien skontaktować się ze sprzedawcą. Po zakończeniu kursu materiały będą dostępne zgodnie z terminem wskazanym w opisie Produktu.
 • 6. Realizacja zamówienia produktu fizycznego
 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Produktu do Kupującego jest realizowana w formie nieodpłatnej lub odpłatnej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
 • Przesyłka Kurierska
 • Paczkomaty InPost
 • poczta elektroniczna – w przypadku zakupu produktów elektronicznych
 1. Wybierając opcję ‘paczkomatu’ Kupujący jest zobowiązany podać lokalizację i adres wybranego paczkomatu, do którego ma być wysłany Produkt.
 2. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.
 3. Za termin dostawy rozumie się czas pomiędzy rozpoczęciem kompletowania Produktów a momentem przekazania ich dostawcy lub poinformowania Kupującego o możliwości odbioru.
 4. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 20 Dni Roboczych, z wyjątkiem PRODUKTÓW NA ZAMÓWIENIE, którego czas dostawy może być dłuższy, zgodnie z przekazanymi przez Sprzedawcę warunkami umowy. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Kupującego liczy się w od dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym Sprzedawcy.
 5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego a nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 6. W razie przesłania Produktu do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Kupujący nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 7. Kupujący, w sytuacji gdy nie odbierze Produktu, ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe w wyniku tego szkody, w tym:
 • kosztu nadania przesyłki, jeśli wcześniej Klient jej nie opłacić,
 • kosztu zwrotu Produktu do Sprzedawcy,
 • kosztu związanego z obniżeniem wartości Produktu, w sytuacji, gdy za Zgodą Sprzedawcy, strony odstąpią od zawartej umowy,
 • kosztu magazynowania produktu, liczonego od chwili odbioru Produktu przez Sprzedawcę, do chwili jego ponownego wydania Klientowi,
 • kosztu Produktu lub obniżenia jego wartości w przypadku, gdy był on wykonany na indywidualne Zamówienie Klienta – Produkt na Zamówienie.
 1. Kupujący, w sytuacji gdy nie odbierze Produktu, ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedawcy za powstałe szkody w postaci:
 • kosztu zwrotu Produktu do Sprzedawcy,
 1. W przypadku zaistnienie sytuacji opisanych w Art 10 i 11 Sprzedawca może wezwać Kupującego do wykonania umowy i pokrycia poniesionych przez niego Szkód. Wezwanie takie powinno być na piśmie i wysłane na adres email podany przez Kupującego w chwili zawarcia Umowy lub na adres poczty tradycyjnej.
 • 7. Metody płatności

Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty: a) Przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy, b) płatność za pośrednictwem serwisu PayU, c) płatność za pośrednictwem serwisu PayPal, d) na raty.

 1. Dostępne formy płatności to karty płatnicze.
 2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
 3. Przy płatności kartą czas realizacji Zamówienia rozpoczyna się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 4. Kupujący, przed dokonaniem płatności za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy, zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez takiego zewnętrznego usługodawcę.
 5. Przelew tradycyjny. Przelew powinien być dokonany w terminie 7 dni od chwili złożenia zamówienia. Brak przelewu oznacza automatyczne odstąpienie od umowy – dotyczy to zarówno Kupującego będącego lub niebędącego Konsumentem. Kompletowanie Produktów do wysyłki, rozpoczyna się wraz z chwilą zaksięgowania wpłaty na konto.
 6. Na raty PayU 0%– Klient zostanie przeniesiony na stronę serwisu PayU w celu dokonania płatności na zasadach określonych przez ten serwis.
 7. Na raty subskrypcja 0% – Klient w wybranych produktach ma dostępną opcję zakupu produktu na raty poprzez płacenie co miesiąc wybranej subskrypcji (raty).
 • 8: Odpowiedzialność za wady
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt i Materiał wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną.
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
 • żądać wymiany produktu na wolny od wad,
 • żądać usunięcia wady,
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 1. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 2. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą pocztą elektroniczną.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 4. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).
 • 9. Odstąpienie od umowy
 1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę (na info@magdaprzybylka.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Jeżeli przedmiotem Zamówienia są treści cyfrowe Kupujący potwierdza, że jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.
 4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 • 10. Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.05.2019 r. Uaktualniony 20.08.2022 r. (wersja 0.4)