Regulamin sprzedaży Magda Przybylka Warzywne Ciasta

Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem blogu magdaprzybylka realizuje Magdalena Przybylka. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail info@magdaprzybylka.pl.

§1. Postanowienia ogólne

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia przez Kupującego Zamówienia

§2. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Produkt – rzecz ruchoma lub treść cyfrowa w rozumieniu w ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, którą Kupujący może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem strony magdaprzybylka.pl. Produkt może być dostępny odpłatnie lub nieodpłatnie, co szczegółowo zostanie opisane przy danym Produkcie.
 2. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, która przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości pliku (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video)
 3. Kupujący, Usługobiorca – osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, osoba prawna lub ułomna osoba prawna
 4. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

§3. Składanie zamówienia

1. Aby otrzymać produkt lub rozpocząć korzystanie z zakupionych produktów Konsumentmusi dokonać skutecznej płatności.
2. Sprzedaż Produktów prowadzona jest za pośrednictwem:www.magdaprzybylka.pl
3. Dokonanie skutecznej płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy.

§4. Realizacja zamówienia

 1. Dostarczenie Produktów zawierających treści cyfrowe odbywa się poprzez internet i jest bezpłatna.
 2. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności, Sprzedawca wysyła na adres e-mail podany przez Kupującego informacje o otrzymaniu płatności wraz z informacją o sposobie pobrania Produktów.
 3. Zakupiony przez Kupujacego Produkt będzie udostępniony mu niezwłocznie po zakupie, nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili dokonania skutecznej płatności m.in. na e-mail podany przy zamówieniu
 4. Po otrzymaniu płatności PayPalem kupujacy automatycznie uzyska informacje o sposobie pobrania produktu.
 5. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego konsultacje on-line, konsultacje zostaną przeprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem
 6. Materiały kursowe będą udostępniane systematycznie zgodnie z programem kursu lub zgodnie z terminami wskazanymi w opisie kursu.
 7. Jeżeli Konsument nie może uruchomić pliku udostępnianego w ramach Kursu, powinien skontaktować się ze spzredawca. Po zakończeniu kursu materiały będą dostępne zgodnie z terminem wskazanym w opisie Produktu.

§5. Metody płatności

Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:

 1. Przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,b) płatność za pośrednictwem serwisu PayPal
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online PayPal

Dostępne formy płatności to karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

 1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
 2. Przy płatności kartą czas realizacji Zamówienia rozpoczyna się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 3. Kupujący, przed dokonaniem płatności za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy, zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez takiego zewnętrznego usługodawcę.

§6: Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Jeżeli przedmiotem Zamówienia są treści cyfrowe Kupujący potwierdza, że jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. 3.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.05.2019 r.